Uzasadnienie, opis i cele projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 grudnia 2009 11:08
 • Główne zadania:

Przedmiotem Projektu jest wdrożenie Kwidzyńskiego Systemu Informacji Przestrzennej, będącego platformą elektroniczną dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oraz zintegrowanych, interaktywnych usług administracji elektronicznej (e-Administracja) dla przedsiębiorców i obywateli na poziomie powiatowym i gminnym. Nadrzędnym celem jest tworzenie warunków sprzyjających budowaniu społeczeństwa wiedzy (informacyjnego).

Partnerzy Projektu są stosunkowo dobrze doposażeni w podstawową infrastrukturę informatyczną), to funkcjonuje ona w dużej mierze niezależnie od siebie, m.in. brak jest jednolitego systemu bazodanowego obejmującego zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, ewidencji wojskowej i ludności, gospodarki komunalnej, ochrony zabytków, księgowości podatkowej, gospodarki lokalami, inżynierii miejskiej, ochrony środowiska, ewidencji działalności gospodarczej itd. Tym samym, nie dość, że duża część niezbędnych informacji powiela się w funkcjonujących obecnie bazach (w chwili obecnej jest to niezależnych 11 baz danych), to często dane te są ze sobą niespójne lub wręcz sprzeczne. Nie jest również możliwe w stanie obecnym przeprowadzenie szybkiego obrazowania graficznego niezbędnych w danej chwili danych tematycznych, jeżeli zaś już, to często wartość uzyskanych w ten sposób informacji jest znikoma, ze względu na upływ czasu, niezbędny do ich obróbki. Powyższy stan ma się zmienić dzięki wdrożeniu Projektu. Analiza potrzeb i problemów, stanowiąca jeden z etapów przygotowawczych będących podstawa do powstania koncepcji KSIP, przeprowadzona m.in. wśród pracowników Partnerów Projektu wykazała, ze głównymi przyczynami istniejącego stanu rzeczy jest brak ujednoliconego elektronicznego dostępu do danych w kategoriach:

 

Dla Urzędu Miejskiego w Kwidzynie:

plany przestrzenne, decyzje administracyjno - budowlane, adresy nieruchomości, mienie komunalne, informacje dotyczących ochrony środowiska, drogi powiatowe i gminne oraz ich znakowanie, dziedzictwo kulturowe, zieleń, infrastruktura wodno - kanalizacyjna, decyzje dotyczące podatków lokalnych, WPI, działki na sprzedaż, itd.

 

Dla Powiatu Kwidzyńskiego:

zasoby innych jednostek organizacyjnych w kategoriach danych, plany przestrzenne, adresy nieruchomości, branżowe bazy infrastruktury technicznej, GESUT, drogi gminne, oznakowanie dróg, decyzje administracyjne, ewidencje gruntów, itd.

 

Z opisanych przez ankietowanych stanów krytycznych, zidentyfikowano następujące problemy i potrzeby, zagregowane w czterech obszarach problemowych:

 • konieczność ujednolicenia i zapewnienia weryfikowalności danych znajdujących się w zasobach poszczególnych jednostek;
 • konieczność zintegrowania rozproszonych obecnie w wielu niezależnie funkcjonujących bazach danych informacji;
 • umożliwienie symultanicznego zarządzania wieloma obszarami powiązanymi ze sobą, w ramach jednego procesu decyzyjnego;
 • zapewnienie pełnego wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich i organizacyjnych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich funkcjonowania poprzez zwiększenie efektywności zarządzania.

Niniejszy Projekt jest odpowiedzią na wszystkie ww. uwarunkowania zewnętrzne, wewnętrzne oraz zidentyfikowane potrzeby i problemy. Ponadto jest on również zbieżny z celami polityki spójności UE, realizowanym w ramach Celu 1: Konwergencja oraz zapobieganie wykluczeniom społecznym (w tym szczególnie wykluczeniom cyfrowym), w zakresie wdrożenia nowoczesnych standardów zarządzania w oparciu o techniki komputerowe i teleinformatyczne, co w sposób szczegółowy ujęte zostało ponadto w Dyrektywie INSPIRE, zobowiązującej nasz kraj, do włączenia się w proces tworzenia europejskiej infrastruktury GIS.

Nadrzędnym celem Projektu wdrożenia KSIP jest tworzenie warunków sprzyjających budowaniu społeczeństwa wiedzy poprzez tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy i szerokim dostępie do informacji oraz rozwój usług społeczeństwa informacyjnego, na skutek wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania przestrzenią miejską, w odpowiedzi na problemy i potrzeby lokalnych społeczności i administracji publicznej w obszarach :

 • optymalizacji czasowej procedur - skrócenie czasu dostępu do informacji wewnątrz i pomiędzy jednostkami, obsługi interesanta, weryfikacji i integracji danych pomiędzy wydziałami
 • pełnej weryfikowalności danych stanowiących podstawę orzekania administracyjnego (zintegrowanie w jednym systemie baz danych dostępnych w sieci wewnętrznej),
 • usprawnienia sprawozdawczości poprzez pełne zintegrowanie danych i wprowadzenie możliwości realizacji szybkich prezentacji graficznych,
 • usprawnienia zarządzania zasobami poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych (systemy archiwizacji), poziomu merytorycznego obsługi systemów informatycznych i zwiększenia liczby użytkowników, a także zróżnicowanie uprawnień dostępowych.

 

Efektem realizacji Projektu będzie wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej, który umożliwi:

 • ciągłą aktualizacje danych w systemie w miejscu jej powstawania,
 • dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji,
 • integrowanie rozproszonych danych pochodzących z różnych źródeł i różnych komórek organizacyjnych,
 • weryfikacje jakości danych i ich kontrole, zapewniając wiarygodność informacji zgromadzonej w systemie,
 • wizualizację na mapie dowolnych zjawisk i zdarzeń, które są przedmiotem działalności i zainteresowania,
 • zastosowanie specjalistycznych algorytmów do analiz danych, co pozwala generować opracowania tematyczne szybko i w wielu wariantach, zastosowanie specjalistycznych aplikacji pozwalających usprawnić prace poszczególnych jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji ich konkretnych zadań statutowych.
Poprawiony: piątek, 18 grudnia 2009 18:30
 
Powered by Joomla!
Flaga UE
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!